ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De Firma TOP COFFEE SERVICE N.V., hierna genoemd TCS behoudt zich het recht voor haar prijzen, kortingen, betalingstermijnen, levertermijnen en andere verkoopsvoorwaarden, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. In dit geval zal de klant de lopende bestellingen kunnen annuleren.

2. Behoudens schriftelijke toelating van TCS dienen alle leveringen contant, zonder korting, betaald te worden.

3. De klant mag bij de betaling van in rekening gebrachte bedragen geen enkel bedrag in mindering brengen voor correcties, tegenprestaties of terugbetalingen, die voor rekening van TCS uitgevoerd werden, behalve indien hij in bezit is van een schriftelijk akkoord van TCS of van een in de vereiste vorm opgestelde kredietnota. 

4. Bij ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag behoudt TCS zich het recht voor het bedrag van rechtswege en per begonnen verwijlsmaand, te verhogen met een interest van 1 % per begonnen maand. Daarenboven behoudt TCS zich het recht voor alle leveringen te schorsen. 

5. In geval van niet-betaling op de voorziene datum, zullen de verschuldigde bedragen bovendien verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 %. De partijen komen uitdrukkelijk overeen af te zien van het annuleren van een bestelling om reden van vertraging in de levering, veroorzaakt door omstandigheden onafhankelijk van de wil van TCS.

7. Goederen die na de levering door verkeerde behandeling beschadigd zouden zijn, zullen noch teruggenomen noch vervangen worden.

8. Indien, ingevolge een stilzwijgend of formeel akkoord, TCS rechtstreeks levert aan derden en deze leveringen aan de klant factureert onder voorlegging van leverbonnen, dient iedere geweigerde leverbon naar TCS teruggestuurd te worden binnen een dag na factuurdatum. 

9. Alle schriftelijke klachten moeten ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen bij TCS toekomen. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van de verplichting de vervallen factu(u)r(en) te betalen.

10. Eventueel teruggenomen goederen worden terugbetaald tegen de voorwaarden en modaliteiten door TCS bepaald. 

11. TCS behoudt zich het recht voor aan de klant de vervoerkosten te factureren voor alle deze of door één van diens medewerkers bestelde goederen, die op het ogenblik van de levering geweigerd werden of wanneer het bedrag van de geleverde goederen ondergeschikt is aan de commerciële voorwaarden: Tarief voor groothandelaars = wanneer voor minder dan €400 besteld ordt: + €30. Tarief voor leinhandelaars = anneer voor minder dan €200 besteld ordt: +€30.

12. In de verkoopsprijs van TCS is de dienst inbegrepen. Indien de wachttijd bij de klant meer dan 15 minuten bedraagt, behoudt TCS zich het recht om een surplus aan te rekenen van €25/15 minuten. 

13. Voor alle geschillen en betwistingen tussen partijen, erkennen deze uitsluitend de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken te Luik.

14. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot zolang het bedrag van de factuur dat slaat op deze goederen niet helemaal betaald werd.